بعضی ها که حتی اهل جبهه، اهل دعای کمیل و ندبه و زیارت هستند، شنیده می شود که در منزل زبانشان را کنترل نمی کنندبا همسر و بچه، یا خواهر و برادر و والدین، برخورد نامناسب و تند دارند! همین ها باعث محرومیت و بی توفیقی و بی حالی در عبادت استمساله ی والدین شوخی نیست؛ خدا می داند یک پرخاش به پدر و مادر ، انسان را صد سال عقب می اندازداگر کوتاهی کرده اید جبران کنیداگر هم از دنیا رفته اند، با صدقه دادن و طلب مغفرت برایشان، رضایتشان را کسب کنید تا درآن عالم از شما راضی شوندمیتوان با خیرات و مبرات و صدقه و دعا ،آنها را از خود راضی کرد.