بعضی از افراد مثل امّ سلمه، امّ أیمن، مثل ابی‌ذر، مثل سلمان کسانی هستند که پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم تضمین می‌کردند که اهل بهشت هستند. امّا کاری کنیم که به ما هم بگویند: تو هم از ما هستی، تو اهل بهشت هستی، خاطر ما جمع بشود که دیگر ارتجاع نداریم، به قهقرا نمی‌رویم، ایمان ما زائل نمی‌شود. به گفته‌ی کافی شریف، دو نوع ایمان وجود دارد، امام علیه السّلام می‌فرماید: ایمان مستودع و ایمان مستقر. ایمان مستودع همین است که شک، عارض آن می‌شود. شخص، مؤمن بود امّا با شنیدن دو سخنرانی از یک آدم منحرف یا از شبکه‌های مجازی، چیزهایی می‌شنود، گرفتار تردید می‌شود و بعد هم بی‌دین می‌شود و با دین خدا مقابله می‌کند.