دفاع از اسلام و حزب الله اصل خدشه‌ناپذیر سیاست جمهوری اسلامی است.

هر مسلمانی که موازین و اصول اسلام را پذیرفته است، و در اعمال و رفتار از انضباط دقیق شیعی برخوردار است، یک عضو از اعضای حزب الله می‌باشد؛ و تمامی دستورات این حزب و خط مشی آن را قرآن و اسلام بیان کرده است. این حزب غیر از حزب‌های متداول امروز دنیا است.

این انقلاب برای این‌که انقلابی نبوده است که یک حزبی این انقلاب را درست کرده باشد، انقلابی بوده است که از متن خود ملّت بوده است.

این‌طور نیست که حزب، بد باشد یا هر حربی خوب باشد؛ میزان ایدۀ حزب است.

هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم، در صورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازند آزادند، و اسلام در تمامی این شؤون، حد و مرز آن را تعیین کرده است.

از اوّل عالم تا حال دو حزب بوده است: یکی حزبِ الهی و یکی حزب غیر الهی و شیطانی، و آثار هر یک هم جدا بوده است.

منبع:کلمات قصار ،پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی ره /موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)