همه مراجع: اگر انجام دادن غسل ـ هر چند با آب گرم ـ باعث شود بیماریش دیرتر خوب شود، مىتواند تیمم کند.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – توضیحالمسائل مراجع، م ۶۶۹ ؛ نورى، توضیحالمسائل، م ۶۷۰ ؛ وحید، توضیحالمسائل، م ۶۷۶٫