آیا علائم قریب برای ظهور ، با اینکه حضرت به طور ناگهانی ظهور می کند منافات دارد ؟
مطابق برخی از روایات ، ظهور و قیام حضرت مهدی ۰ع) به طور ناگهانی خواهد بود ، و این از عنایات خداوند در حق آن حضرت است تا دشمنان را غافلگیر کرده و جلو تدابیر آنها را گرفته و هر گونه اقدامی را بر ضد حضرت از آنها سلب می کند .

 


طبرسی توقیعی را از ناحیبۀ مقدسه به شیخ مفید رحمه الله نقل کبده که در آخر آن چنین آمده است : « هر کس باید کاری کند که محبت ما را به خود جذب کرده و از کاری که کراهت و سخط ما را بر می انگیزد دوری کند . پس همانا امر ما یک دفعه و به طور ناگهانی اتفاق خواهد افتاد

 


در توجیه اشکال فوق می گوییم :
علایم قریب برای ظهور حضرت مهدی (ع) همانند ندای آسمانی و فرو رفتن زمین بیدا با اهلش و دیگر علایم ، برای آگاهی مخلصین و مؤمنان است ، تا از قرب ظهور آگاهی داشته باشند ، و لذا ظهور برای آنها ناگهانی نخواهد بود . آری عنصر اتفاق و ظهور ناگهانی برای دشمنان حضرت مهدی (ع) است تا از این غفلتی که خداوند در آنها قرار میدهد حضرت بتواند به مقاصد عالی خود که همان سلطه بر ظالمان و گسترش عدل وداد است برسد .

 

 

منبع:پرسمان